Unilib

Нові надходження: Sep - Dec 2023

88.373
Б 24
1753-03
Баратова, Н.
Как манипулировать мужчинами : И добиваться всего , чего хочется. - СПб. : Питер. - 2003. - 156 с.
87.7я73
М74
372-07
Мовчан, В. С.
Етика : навч. посіб. - Київ : Знання. - 2007. - 483 с.
87.3(0)32
Б24
2034-09
Бардина, Н. В.
Античная матрица нашей души. - Одесса : Астропринт. - 2009. - 288 с.
67.9(4УКР)312
Б20
1861-01
Балух, В.С.
Одесский арбитражный суд: два века истории : посвящ. судьям века минувшего и нынешнего в год 10-летия образования арбитражных судов Украины. - Одесса : Юрид. л-ра. - 2001. - 328 с.
84(4УКР)6
Б 25
4690-08
Барка, В.
Поезія; Жовтий князь: повість. - Київ : Наук. думка. - 2008. - 304 с.
03
М14
Meyers grosses Konversations=Lexikon : Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. - Leipzig und Wien : Bibliographisches Institut. - [1902 - 1908]
03
M14
Meyers Konversations-Lexicon: Eine Encyklopadie des allgemeinen Wissens/. - Leipzig und Wien : Bibliographisches Institut. - 1890 - 1891
65.9(4РОС)424.1
Б 91
185-00
Барановский, В. А.
Официант-бармен : учеб. пособие для учащихся колледжей и СПТУ. - Ростов н/Д. : Феникс. - 2000. - 320 с.
22.379
Б24
2019-00
Баранський, П. І.
Фізичні властивості кристалів кремнію та германію в полях ефективного зовнішнього впливу. - Луцьк : Надстир'я. - 2000. - 280 с.
36.991я7
Б24
184-00
Барановский, В.А.
Кондитер : учеб. пособие для учащихся колледжей и СПТУ. - Ростов н/Д. : Феникс. - 2000. - 320 с.
65.013
Б21
765-00
Бальцерович, Л.
Соціалізм, капіталізм, перетворення. - Х. : Каравела. - 2000. - 416 с.
65.290-21я7
Б27
279-03
Басовский, Л. Е.
Маркетинг : курс лекций. - М. : ИНФРА-М. - 2003. - 219 с.
65.290-2
Б24
691-02
Барбер, Д.
Сетевой маркетинг : Руководство для начинающих. - М. : ФАИР-ПРЕСС. - 2002. - 192 с.
65.9(4РОС)286
Б27
1242-03
Басаков, М. И.
Делопроизводство : (Документационное обеспечение управления). - М. : Изд.-торг. корпорация "Дашков и К". - 2003. - 336 с.
050(477.74)(05)
В53
215-22
Вісник Одеського національного університету : наук. журн. - Серія : Географічні та геологічні науки. - Т. 27, вип. 2(41)/2022. - 2022. - 228 с.
308(438 + 477)](= 161.2)"1947"
К82
1230-19
Криштопа, О.
Останні українці Польщі. - Брустурів : Дискурс. - 2019. - 224 с.
75.071.1(470)(092)
Р42
Рерих, С. Н.
Искать красоту во всем : фрагменты выступлений. - Одесса : Астропринт. - 2021. - 99 с.
019.941(477)"2020"
А64
196-21
Анотований каталог книжкових видань : 2020. - Київ : Академперіодика. - 2021. - 335 с.
94 : 355.66(477)"14
19"
С85
609-21
Стрій : дослідження з історії одягу. - № 3 (2021). - 2021. - 98 с.
005.7
Д45
176-22
Діксіт, А. К.
Мистецтво стратегії : посіб. з теорії гри в житті та бізнесі. - Львів : Вид-во Старого Лева . - 2022. - 602 с.
Показано 20 (1221)